Przekaż nam 1,5% podatku!   KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny
Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny

Nagrody naukowe i sportowe

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe oraz sportowe w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa portowego w Rudzie Śląskiej.

Nagroda za wyniki w nauce jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora szkoły. Nagrody mogą być przyznawane dwa razy w roku (po zakończonym semestrze) . Mają za za danie promować najlepszych uczniów – sportowców, którzy umiejętnie łączą wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu.

 1. Dyrektor powołuje w szkole komisję wyłonioną spośród Rady Pedagogicznej.
 2. Wychowawca/Trener w przypadku wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe, zobowiązany jest najpóźniej dzień po konferencji klasyfikacyjnej, przekazać
  komisji wnioski o przyznanie nagród (załącznik ). Wnioski rozpatrywane są przez komisję.
 3. Posiedzenia komisji są protokołowane. Komisja przekazuje protokół z posiedzenia komisji nie później niż dzień przed konferencją podsumowującą Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor szkoły na konferencji podsumowującej informuje o przyznanych nagrodach.
 4. Wysokość oraz forma nagród jest określana przez Dyrektora szkoły i uwarunkowana możliwościami finansowymi.

I . Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe /naukowe- klasy 1-3

Uczniowie klas 1-3 mogą otrzymać nagrodę za osiągnięcia sportowe/ naukowe na wniosek wychowawcy/trenera, wyłącznie jeśli:

 1. Uczeń/ uczennica zajął/zajęła wysokie miejsce ( 1- 3) w konkursie/ projekcie powiatowym, wojewódzkim/ ogólnopolskim lub osiągnął sukces w rozgrywkach, zawodach na poziomie powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
 2. W ocenie śródrocznej opisowej otrzymał/a co najmniej poziom bardzo dobry.
 3. Ponadto wykazują się zaangażowaniem, wysoką kulturą osobistą w szkole i poza szkołą, godnie reprezentują szkołę oraz klub SMS Ruda Śląska.
 4. Frekwencja na poziomie minimum 85% dotyczy zajęć dydaktycznych – szkolnych oraz treningów. W uzasadnionych przypadkach można nieznacznie obniżyć próg frekwencji (np. pobyt w szpitalu, ciężka choroba, kwarantanna/izolacja) jeżeli uczeń spełnił pozostałe wymogi.
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest najpóźniej dzień po konferencji klasyfikacyjnej, przekazać komisji wnioski o przyznanie nagród.

II. Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe - klasy 4-8

Nagrodę otrzymuje uczeń/ uczennica, którzy:

 1. Osiągnął/a sukces w rozgrywkach, zawodach na poziomie ogólnopolskim lub powiatowym/wojewódzkim ( uzyskał/a 1-3 miejsca w przypadku zawodów sportowych.
 2. W klasyfikacji śródrocznej uzyskał/ła średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  co najmniej 4,0.
 3. Uzyskał/ła co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, ponadto wykazują się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza szkołą, zaangażowaniem oraz godnie reprezentują szkołę oraz klub SMS Ruda Śląska.
 4. Uzyskana frekwencja jest na poziomie ok. 85% dotyczy zajęć dydaktycznych – szkolnych oraz treningów. W uzasadnionych przypadkach można nieznacznie obniżyć próg frekwencji (np. pobyt w szpitalu, ciężka choroba, kwarantanna/izolacja) jeżeli uczeń spełnił pozostałe wymogi.
 5. Reprezentuje regularnie szkołę w zawodach, turniejach, rozgrywkach itp..
 6. Wyboru dokonują trenerzy, po konsultacji z wychowawcą klasy. Zobowiązani są najpóźniej dzień po konferencji klasyfikacyjnej, przekazać komisji wnioski o przyznanie nagród.

III. Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe - klasy 4-8

Nagroda za wyniki w nauce może być przyznana uczniowi/ uczennicy , który/a spełni wszystkie poniższe kryteria:
 1. Uzyskał/a wysokie miejsce w konkursie ogólnopolskim lub wojewódzkim/powiatowym (miejsce 1-3) lub szkolnym, bazującym na treściach nauczanych przedmiotów ( w przypadku kiedy nie pojawiła się możliwość przystąpienia do konkursu/ projektu na szczeblu powiatowym, wojewódzkim/ ogólnopolskim, nagrodę może otrzymać uczeń/uczennica, który/a uzyskał 1 miejsce w szkole z danego konkursu ).
W sytuacji kiedy, żaden z uczniów /uczennic szkoły nie uzyska miejsca 1-3 w konkursie ogólnopolskim lub wojewódzkim/powiatowym. Nagrodę otrzymać może uczeń/uczennica, która/y brał/a udział w konkursie ogólnopolskim lub wojewódzkim/powiatowym ( wyróżnienie dotyczy najwyższych trzech miejsc w szkole z danego konkursu ).
 1. Bierze udział w konkursach, projektach szkolnych,
 2. Uzyskał/a średnią co najmniej 5,00,
 3. Posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 4. Posiada frekwencję nie mniejszą niż 85% w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się nagrodę. W uzasadnionych przypadkach można nieznacznie obniżyć próg frekwencji (np. pobyt w szpitalu, ciężka choroba, kwarantanna/izolacja) jeżeli uczeń spełnił pozostałe wymogi.

IV. Nagroda specjalna dyrektora szkoły.

Nagrodę specjalną Dyrektora szkoły wprowadza się począwszy od roku szkolnego 2021/2022r. w klasach 8.

Nagrodę może uzyskać uczeń na wniosek wychowawcy, który przez cały okres nauki w NIE PUBLICZNEJ Podstawowej SZKOLE Mistrzostwa SPORTOWEGO W RUDZIE ŚL, tj.
od klasy 4-8:

 • wyróżniał się postawą zarówno w dziedzinie nauki jak i sportu,
 • przez cztery kolejne lata z rzędu otrzymywał średnią ocen co najmniej 5,0, zachowanie
  min. bardzo dobre oraz frekwencję na poziomie 85% – 90% ,
 • reprezentował godnie szkołę w rywalizacji sportowej,

Forma Nagrody jest corocznie określana przez Dyrektora szkoły i uwarunkowana możliwościami finansowymi.

Partnerzy

Ruszyły nabory na rok szkolny 2024/2025!

Skip to content