Nasza działalność

Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi kilka rodzajów działalności.

M.in. zajęcia sportowe z piłki nożnej – uczniowie szkoły tworzą drużyny piłkarskie rywalizujące w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz zespoły futsalowe występujące w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu czy tez Młodzieżowych Mistrzostw Śląska w futsalu.

SMS Ruda Śląska niezależnie od prowadzonych zajęć w szkole prowadzi również zajęcia w szkółce piłkarskiej na obiekcie Burloch Arena w Orzegowie. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani nie będący uczniami SMS.

Najważniejszą działalnością stowarzyszenia jest oczywiście prowadzenie pierwszej w mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Szczegółowe kierunki działalności stowarzyszenia określa Statut SMS Ruda Śląska.

Zgodnie z Artykułem 6 Statutu Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej główne cele naszej działalności to:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinach sportowych – zwanych dalej sekcjami sportowymi, w formie treningów, obozów sportowych i innych form szkolenia oraz uczestnictwa w turniejach i zawodach sportowych.
 4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
 5. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego.
 7. Realizacja programów profilaktycznych.
 8. Promocja Miasta Ruda Śląska.
 9. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.
 10. Skupienie we wspólnym działaniu osób, którym bliskie są sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego w szerokim pojęciu.
 11. Pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.
 12. Inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością obywatelską, proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.
 13. Wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.
 14. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez propagowanie wzorców aktywnego, zdrowego, proekologicznego stylu życia, zachęcanie do aktywnego wypoczynku wśród przyrody oraz rozwijanie zamiłowania do turystyki lokalnej i regionalnej.
 15. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli.
 16. Popieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych.
 17. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.
 18. Wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy dotknięte i zagrożone wykluczeniem społecznym.
 19. Integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych.
 21. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych.
 22. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu.
 23. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego oraz na rzecz rozwoju lokalnego.
 24. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.
 25. Rozwój ekonomii społecznej.
 26. Promocja inicjatyw społecznych, postaw obywatelskich, modelowych praktyk z zakresu polityki społecznej, edukacji itd.
 27. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencjał społeczny, kulturowy, krajoznawczy itp.
 28. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerzy

Partner

Partner

Partner

 

Partner

Patronat Medialny

 

Patronat Medialny

 

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny