Przekaż nam 1,5% podatku!   KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny
Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny

Regulamin rekrutacji

Pobierz regulamin rekrutacji w formacie PDF:

REGULAMIN REKRUTACJI DO
NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:

Statut Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

§ 1

 

Informacje ogólne

 1. Dyrektor szkoły ustala zasady procedury kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej.

 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

  1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,

  2. nadanie kandydatom indywidualnego „kodu”,

  3. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

  4. weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów,

  5. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

  6. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

 4. W roku szkolnym 2024/2025 w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej ,planowane jest utworzenie oraz uzupełnienie naboru do:

  1. klasy pierwszej, drugiej, trzeciej akrobatyki sportowej, akrobatyki sportowej z elementami piłki nożnej, pływania,

  2. klasy 1 – 4 -akrobatyki sportowej z elementami tańca i cheerleadingu,

  3. klasy 1-7 – akrobatyki sportowej, piłki nożnej, pływania,

  4. klasy 6 e-sportowej.

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

 
 1. O przyjęcie do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej mogą ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy II, III, IV, V, VI, VI szkoły podstawowej, którzy posiadają:

  1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza ,

  2. pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły (wniosek o przyjęcie ucznia),

  3. zaliczą próbę sprawności fizycznej.

 2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.

 3. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym mogą brane być pod uwagę w klasach 2,3,4, 5,6, wyniki edukacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym z: języka polskiego, matematyki, języka obcego i przyrody/ocenę opisową oraz szczególne osiągnięcia lub przy rekrutacji do klasy pierwszej – opinia przedszkola, zwana „gotowością/dojrzałością szkolną”.

 4. Kandydaci z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, chyba, że Komisja Rekrutacyjna zdecyduje inaczej w wyjątkowych przypadkach.

 5. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc w oddziałach klasowych.

 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego podejmuje Dyrektor szkoły.

§ 3

Terminy rekrutacji i dokumenty

 
 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata przystępującego do testów sprawnościowych zobowiązani są do zapisu na testy osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem: 733 571 941 oraz do złożenia:
  1. Pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział w testach sprawności fizycznej,
  2. Pisemnego potwierdzenie przez Rodziców/Opiekunów zdolności zdrowotnej do przystąpienia do testów,
  3. Wypełnienia wniosku o przyjęcie ucznia do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej,
  4. Oświadczenia rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
 2. Terminy i miejsce testów sprawnościowych:
  • piłka nożna – hala Football on ul. Czarnoleśna 22 Ruda Śląska 9
   26.02. 2024r. – godzina 18.00
   18.03. 2024r. – godzina 18.00
   15.04.2024r. – godzina 18.00

  • pływanie – basen MOSIR ul. Pokoju13, 41-709 Ruda Śląska 9
   27.02.2024r. – godzina 15.00
   19.03.2024r. – godzina 15.00
   16.04.2024 – godzina 15.00

  • akrobatyka sportowa — budynek szkoły ul. ks. L.Tunkla 147a/1 41-707
   27.02.2024r. – godzina 17.30
   18.03.2024r. – godzina 17.30
   16.04.2024 – godzina 17.30

 3. Do testów sprawnościowych dzieci podchodzą zachowując bieżące zalecenia sanitarne.
 4. O wynikach rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie informowani są do 7 dni po ostatnim terminie testów rekrutacyjnych.

§ 4

Składanie dokumentów

 
 1. Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej poprzez podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Ruda Śląska do 31.05.2024r..
 2. Wpłatę bezzwrotnego wpisowego w wysokości 400 zł. do 12 lipca 2024 r., na konto 84 1090 2037 0000 0001 4137 8649.
 3. Od 21 czerwca do 05 lipca 2024r. należy złożyć oryginał świadectwa promocyjnego (nie dotyczy naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej) oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia – wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, a także fotografię o wymiarach 30×42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia na odwrocie).
 4. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2024 r. W przypadku przyjęcia do szkoły w terminie uzupełniającym – dokumenty oraz wpisowe należy złożyć do 5 dni roboczych.

Partnerzy

Ruszyły nabory na rok szkolny 2024/2025!

Skip to content